תקנון ותנאי שימוש לאתר

 1. כללי

1.1.   אתר האינטרנט של ארגון המדענים הישראלים בחו"ל (להלן: "האתר"), הוא אתר אינטרנט בבעלות ארגון המדענים הישראלים בחו"ל ScienceAbroad (להלן: "סיינס אברוד"), הפועל לשמירת קשר עם מדענים וחוקרים ישראלים בעולם ותמיכה בחזרתם לישראל.

1.2.   מסמך זה, יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" המצורף לו, מסדירים את תנאי השימוש באתר.

1.3.   כל אדם או גורם המבצע כל פעולה באתר, ובכלל זה המשתמשים בתכנים ובמידע המוצגים בו ו/או מבצעים הרשמה לאתר ולשירותים המוצעים בו על ידי סיינס אברוד ו/או צד ג', מצהירים ומתחייבים כי הם מודעים להוראות תקנון זה וכי הם מסכימים לכל הוראותיו.

1.4.   הוראות תקנון זה תקפות לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכו').

1.5.   תקנון ותנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, נתונים לשינוי מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של סיינס אברוד. שינוי מהותי בהוראות תקנון זה ילווה בפרסום הודעה על כך באתר.

 

 1. שירותים הטעונים רישום

2.1.   על מנת להשתמש בשירותים מסוימים באתר, יהיה עליכם להירשם לאתר וליצור חשבון משתמש/ת (להלן: "חשבון חבר/ה"). במהלך ההרשמה לחשבון חבר/ה, תידרשו להזין באתר פרטים אישיים כגון שם, מספר ת.ז. ישראלית, דרכי התקשרות לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטים אודות השכלתכם האקדמית ותחומי המחקר בהם הינכם עוסקים, קובץ קורות חיים ועוד (להלן: "הפרטים"). קובץ קורות חיים ניתן להעלאה לאתר בפורמט של קובץ WORD או קובץ PDF בלבד. כל קובץ שיישלח בפורמט אחר לא יתקבל.

2.2.   השדות אותם חובה על הנרשם למלא יסומנו במפורש והמשתמשים לא יוכל ליצור חשבון חבר/ה ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה. סיינס אברוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את השדות אותן חובה למלא בעת יצירת חשבון חבר/ה באתר.

2.3.   בעת ביצוע ההרשמה יש לסמן במפורש במקום המתאים לכך שאינכם מעוניינים להיכלל במנוע חיפוש החברים הרשומים באתר. יובהר כי אישורכם להיכלל במנוע חיפוש החברים הרשומים באתר מהווה הסכמה להצגת שמכם המלא וכן פרטים נוספים שמסרת אודותיכם, לחברי האתר הרשומים, לרבות הנהלת האתר וכן כל מעסיק פוטנציאלי אשר תינתן לו רשות גישה למנוע החיפוש באתר. יובהר כי כתובת הדוא"ל שלכם לא תיחשף והתקשורת הראשונית עמכם תיעשה באמצעות מערכת האתר.

2.4.   לאחר ביצוע ההרשמה לאתר תישלח אליכם סיסמה בדוא"ל. הסיסמה תשמש לזיהויכם בעת הכניסה לחשבון החבר/ה שיצרתם (להלן: "הסיסמה"). הינכם אחראים לשמירה על סודיות הסיסמה ולכל הפעילויות המתרחשות בחשבון החבר/ה באמצעות הסיסמה שלכם. כמו כן, הינכם מתחייבים לא להעביר את הסיסמה לצד ג'. היה וידוע לכם או שיש לכם סיבה להאמין כי נעשה שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלכם ו/או נעשתה כל הפרת סודיות אחרת בחשבונכם הרשום על ידי צד ג', הינכם מתחייבים להודיע על כך באופן מיידי לאתר בדוא"ל: info@scienceabroad.org.il.

2.5.   הינכם מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל המידע שתמסרו בעת הרישום ו/או תעדכנו באתר לאחר ביצוע הרישום, הינו מידע אמיתי, נכון, מדויק ומלא אודותיכם. יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לסרב לספק לכם את השירותים הניתנים בו או לבטלם, וזאת במקרים בהם ניתן על ידך בזמן הרישום לאתר ו/או לאחר מכן מידע שאינו אמיתי, נכון, מדויק ומלא אודותיך, והכל ללא מתן הודעה מוקדמת.

2.6.   המידע שמסרתם לאתר בעת יצירת חשבון החבר/ה ו/או שעודכן על ידכם באתר לאחר מכן וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיכם ישמרו במאגר המידע של סיינס אברוד ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

 

 1. תנאי השימוש באתר

3.1.   סיינס אברוד רשאית להפסיק את השימוש שעושים הגולשים ו/או חברים הרשומים באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר היה ולא יעמדו במי מתנאי הסכם זה ו/או בקריטריונים שנקבעו למימוש או שימוש בשירותים השונים הניתנים באתר.

3.2.   יובהר כי, מבלי לגרוע באמור בתנאי תקנון זה ובמדיניות הפרטיות שהינה כאמור חלק בלתי נפרד הימנו, השימוש באתר על ידי הגולשים ו/או חברים רשומים, לרבות השימוש בתכנים המתפרסמים באתר ובשירותים המוצעים בו, כפוף, בין היתר, להוראות הבאות:

3.2.1.   אין להתחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או להציג מצג שווא כוזב בנוגע לזהותכם ו/או פרטי  השכלתכם ו/או תחומי עיסוקכם והתמחותכם ו/או קשריכם לאדם או גוף כלשהו.

3.2.2.   אין להשתמש באתר על מנת להתחקות אחר משתמשים רשומים של האתר או על מנת להטרידם בכל דרך. כמו כן, חל איסור מוחלט להשתמש באתר ובפרטי החברים הרשומים בו על מנת לפגוע בהם במתכוון בכל דרך.

3.2.3.   אין להעלות ו/או לשלוח ו/או לשדר לאתר כל חומר המכיל סוג של קוד מחשב אשר ביכולתו להפריע, להגביל או להרוס את השימוש באתר, קרי השימוש בשרתים, המחשבים, החומרה והתוכנה של סיינס אברוד ו/או מי מטעמה. כמו כן, אין לבצע כל פעולה באתר אשר ביכולתה להפריע או לקטוע בכל דרך שהיא את פעולת האתר.

3.2.4.   אין לעשות כל פעולה בכל אחד מחלקי הקוד של האתר ובסיסי המידע של האתר, לרבות העתקה, עיבוד, שינוי, תרגום, מכירה שלהם וכו', וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מסיינס אברוד.

3.2.5.   אין לאסוף או לאגור מידע אודות החברים הרשומים באתר למטרות מסחריות או לשם ביצוע פעולות בלתי חוקיות, לרבות הפצת דואר זבל אליהם.

3.2.6.   אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים בו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מסיינס אברוד.

3.2.7.   אין להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות רובוט, תוכנות ריגול וכו' לשם העתקה, סריקה, אחזור ואיתור מידע ותכנים כלשהם של האתר.

 

 1. וובינרים (WEBINARS)

4.1.   הרישום לוובינרים נעשה באמצעות אתר חיצוני (להלן: "הספק"). השימוש בפרטים אשר מסרתם בעת הרישום לוובינר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק ועל הנרשמים לשירות להיות מודעים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק. מובהר כי סיינס אברוד לא תהא אחראית לכל תקלה ו/או נזק שייגרם למשתמשים כתוצאה מהרישום כאמור ומכל עניין הנובע ממנו. סיינס אברוד שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליף בכל עת, וללא מתן הודעה מראש לגולשים ו/או לחברים הרשומים, את הספק באמצעותו מתבצעת ההרשמה לוובינרים.

4.2.   ההרשמה לוובינר מעניקה לכם את האפשרות להשתתף בוובינר במועד אליו נרשמתם בלבד. כל המשתתפים מתחייבים לשמור על לשון נקיה, לא להעליב ו/או להטריד ו/או לפגוע בכל דרך אחרת במשתתפים האחרים ו/או המרצים. כמו כן, המשתתפים מתחייבים שלא להתבטא באופן שיש בו משום לשון הרע על כל אדם או שהוא בניגוד לחוקי מדינת ישראל.

4.3.   יובהר כי סיינס אברוד אינה מתחייבת כי תכני הוובינרים יהיו נכונים, מלאים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתתפים. יובהר כי תכני הוובינרים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי והאחריות בגין השימוש ו/או ההסתמכות עליהם חלה על הגולשים בלבד.

 

 1. אירועים

באתר ניתן להירשם לאירועים אשר מאורגנים על ידי סיינס אברוד וחברי הקהילה במקומות שונים ברחבי העולם. על מנת להירשם לאירוע, יש צורך להזין את פרטיכם במקומות המתאימים לכך (שם מלא, כתובת דוא"ל ליצירת קשר ומספר האנשים אשר יגיעו עמכם לאירוע). יובהר כי ההרשמה לאירועים כאמור הינה על בסיס מקום פנוי. כמו כן, בעת הרישום לאירוע עליכם יהיה לסמן באופן מפורש במידה ואינך מעוניינים בקבלת תזכורות לקיום האירוע בדוא"ל. הסכמתכם לקבלת תזכורות לאירוע בדוא"ל מהווה הסכמה פוזיטיבית לקבלת דיוור אלקטרוני מהאתר בעניין האירוע אליו נרשמת. השימוש בפרטים אשר מסרתם בעת הרישום לאירוע יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.   

 

 1. רישום לניוזלטר

הרישום לניוזלטר (רשימת דיוור) של האתר מתבצע באמצעות כתובת דוא"ל פעילה ומהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמשים לקבלת עדכונים שונים מהאתר, לרבות מידע אודות השירותים השונים המוצעים באתר לחברים הרשומים, אירועים ופעילויות נוספות של סיינס אברוד.

 

 1. לוח משרות

7.1.   מעסיקים, שאינם חברים רשומים באתר, המעוניינים לפרסם הצעת משרה באתר יצטרכו להירשם לאתר על מנת ליצור חשבון מעסיק/ה כמפורט להלן: במהלך ההרשמה, תידרשו להזין באתר פרטים שונים כגון שם החברה וכתובת דוא"ל ליצירת קשר. מובהר כי השדות אותן חובה עליכם למלא יסומנו במפורש ולא תוכלו ליצור חשבון מעסיק/ה ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה. סיינס אברוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את השדות אותן חובה למלא בעת יצירת חשבון מעסיק/ה באתר. כמו כן, בעת ההרשמה תצטרכו ליצור סיסמה אשר תשמש לזיהויכם בעת הכניסה לחשבון המעסיק/ה שיצרתם. הנכם מתחייבים להיות אחראים לשמירה על סודיות הסיסמה ולכל הפעילויות המתרחשות בחשבון המעסיק/ה באמצעות הסיסמה. כמו כן, הינכם מתחייבים לא להעביר את הסיסמה לצד ג'. היה וידוע לכם או שיש לכם סיבה להאמין כי נעשה שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלכם ו/או נעשתה כל הפרת סודיות אחרת בחשבונכם הרשום על ידי צד ג', הינכם מתחייבים להודיע על כך באופן מיידי לאתר בדוא"ל: info@scienceabroad.org.il. לתשומת לבכם, המידע שמסרתם לאתר בעת יצירת חשבון המעסיק/ה ו/או שעודכן על ידכם באתר לאחר מכן וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיכם ישמרו במאגר המידע של סיינס אברוד ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

7.2.   כל המשרות המפורסמות באתר מיועדות לנשים ולגברים, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, גילם, מצבם המשפחתי, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר (לרבות מעסיקים שהם חברים רשומים באתר) (להלן: "המעסיקים") מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, וזאת בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

7.3.   המשרות המפורסמות באתר הינן הצעות אשר הוזנו באתר על ידי מעסיקים שונים ולאתר אין כל אחריות ישירה או עקיפה, לתוכנם ואמינותם ולכל שימוש שיעשה בהם על ידי החברים הרשומים. כל עסקה שתעשה בין חברים רשומים לבין מעסיקים בעקבות פרסום מודעה באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים והאתר לא יהא צד בעסקה או אחראי בגינה בשום דרך. כל טענה, תביעה או דרישה מצד חברים רשומים בגין כל עניין הנובע מהמשרות המוצעות באתר יופנו על ידם במישרין אל המעסיקים אשר פרסמו את ההצעה, ולא תהיה להם בעניין זה כל תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

7.4.   המעסיקים מתחייבים שלא לפרסם באתר משרות פיקטיביות או מודעות משרה אשר מטרתן העיקרית הינה לקדם ו/או לשווק ו/או לפרסם את המעסיקים ו/או צדדים שלישיים.

7.5.   פרטי המעסיקים המפרסמים באתר נשמרים במאגר המידע של סיינס אברוד ונעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר

7.6.   האתר אינו מתחייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם כל משרה שתשלח אליו על ידי המעסיקים השונים והמעסיקים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 

 1. הטבות המוצעות לחברי קהילת סיינס אברוד

אנו בסיינס אברוד עמלים רבות מול גופים שונים על מנת שלחברי קהילת סיינס אברוד יוצעו הטבות משתלמות מעת לעת. ההטבות מפורסמות באתר ובניוזלטר ומיועדות לחברי קהילת סיינס אברוד ואינן ניתנות להעברה ו/או מימוש על ידי צד ג' (להלן: "ההטבות"). יובהר כי סיינס אברוד אינה אחראית על טיב ו/או איכות השירותים ו/או המוצרים הניתנים על ידי הגופים השונים המציעים את ההטבות. סיינס אברוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההתקשרות מול הגופים השונים המציעים את ההטבות ו/או לשנות בתיאום עימם את תנאי ההטבות.

 

 1. מלגות המוצעות לחברי קהילת סיינס אברוד

סיינס אברוד מציעה מעת לעת, בשיתוף פעולה עם גופים שונים, מלגות המיועדות לחברי הקהילה הרשומים באתר (להלן: "המלגות") ואשר עומדים בתנאי סף שונים המפורטים בעת הגשת המועמדות למתן המלגה. יובהר כי סיינס אברוד אינה מתחייבת כי תוענק מלגה לכל חברי הקהילה שיגישו את מועמדותם לקבלת המלגה. עוד יובהר כי סיינס אברוד משמשת כגוף מתווך בלבד ואינה אחראית לכל הפרה ו/או סיכול במתן המלגות על ידי הגופים השונים אשר מעניקים אותן. סיינס אברוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההתקשרות מול הגופים השונים המציעים את המלגות לחברי הקהילה הרשומים באתר ו/או לשנות בתיאום עימם את תנאי הסף למתן המלגות המוצעות.

 

 1. קישורים (Links)

סיינס אברוד רשאית לשלב באתר קישורים לעמודי אינטרנט שונים של צדדים שלישיים. אתרי האינטרנט אליהם מוליכים קישורים אלה אינם בשליטת סיינס אברוד ו/או מפוקחים על ידה, ומרבית התכנים בהם אינם מטעמה של סיינס אברוד. עצם הקישור של סיינס אברוד לעמודי האינטרנט אלה אינו מעיד על הסכמתה לתוכנם ו/או מהווה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לדיני הפרטיות הנהוגים בהם ולכל היבט אחר הקשור בתפעולם. סיינס אברוד אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי האינטרנט אליהם מוליכים הקישורים באתר ואינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהשימוש בהם ו/או ההסתמכות עליהם. סיינס אברוד איננה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים באתר לאתר אינטרנט פעיל. סיינס אברוד רשאית להסיר מהאתר מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, קישורים ששולבו בו בעבר.

 

 1. הסרת אחריות

11.1. השימוש באתר, לרבות השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, ייעשה על אחריותו המלאה של הגולשים ו/או החברים הרשומים באתר.

11.2. לא תעמוד לגולשים ו/או לחברים הרשומים באתר כל טענה, דרישה או תביעה או כלפי סיינס אברוד בכל עניין הקשור לתכניו של האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו.

11.3. סיינס אברוד אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו נכונים, מלאים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות הגולשים ו/או החברים הרשומים באתר. יובהר כי מטרת התכנים והשירותים המוצגים באתר הינה לספק אינפורמציה בלבד והם אינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ ו/או עצה ו/או חוות דעת מקצועיים והאחריות בגין השימוש ו/או ההסתמכות עליהם חלה על המשתמשים בהם בלבד

11.4. סיינס אברוד אינה מתחייבת כי תכני האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו יינתנו בלא הפסקות ו/או הפרעות. מובהר כי תכני האתר והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סיינס אברוד או מפני נזקים או תקלות כלשהן אשר עלולים להיגרם, בין אצל סיינס אברוד ובין אצל מי מספקיה, לחומרה, תוכנה או קווי ומערכות תקשורת, ולגולשים ו/או לחברים הרשומים באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סיינס אברוד בעניין זה. 

11.5. סיינס אברוד רשאית לשנות מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ועיצובו, היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים הניתנים במסגרתו וכן כל היבט אחר בפעילות האתר, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש לגולשים ו/או החברים הרשומים באתר. סיינס אברוד רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים המוצעים על ידה, כולם או מקצתם, וכן להסיר ו/או לחסום את הגישה אל האתר, כולו או חלקו.

11.6. לגולשים באתר ו/או לחברים הרשומים באתר לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלשהיא כלפי סיינס אברוד בגין הפסקת שירותים כאמור לעיל ו/או ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שעשויות לחול אגב ביצועם.

 

 1. פרטיות

סיינס אברוד מכבדת את פרטיות הגולשים באתר, לרבות המשתמשים הרשומים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וניתן לגשת אליה בכל עת כאן. הואיל וסיינס אברוד רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש לעקוב מעת לעת אחר שינויים (ככל שיהיו כאלה) במסמך מדיניות הפרטיות.

 

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בוובינרים (בין אם הם מאוחסנים ומוצגים באתר זה או באתר חיצוני) וכן בתכנים השונים המופיעים באתר, לרבות תמונות, קבצי וידאו ו/או קול, מלל או כל מסמך או פרט אלקטרוני אחר שמועלה לאתר, בין במדיה קיימת ובין במדיה שתהיה קיימת בעתיד, הינם של סיינס אברוד או של צדדים שלישיים אשר הרשו לסיינס אברוד להשתמש בהם. מובהר כי סיינס אברוד אינה בעלת הזכויות בקורות החיים אשר מועלים לאתר על-ידי החברים הרשומים, אלא בצורה ובעיצוב בהם אלה מופיעים באתר. כל שימוש בתכנים המופעים באתר ו/או שימוש בוובינרים, לרבות העתקה, שינוי, פרסום, הפצה, הצגה ו/או ביצוע בפומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עיבוד, יצירת יצירה נגזרת, מכירה או השכרה של כל חלק מהם, בין על ידכם ובין באמצעות או בשיתוף צד ג', בכל דרך או בכל אמצעי, ייעשה אך ורק בקבלת הסכמה מראש ובכתב מבעל הזכויות. המשתמשים מתחייבים לשפות את סיינס אברוד בגין כל נזק שייגרם לה, לרבות תביעות של צד ג', בשל שימוש לא מורשה בתכנים כאמור לעיל.

 

 1. שיפוי

הגולשים באתר ו/או חברים רשום מצהירים ומתחייבים בזאת לשפות ולפצות את סיינס אברוד ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל סוג, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אשר ייגרמו להם עקב הפרת תנאי תקנון זה.

 

 1. הדין החל על התקנון

15.1. על תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות המצורפת לו, יחול הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

15.2. כל מחלוקת משפטית לעניין תקנון זה ו/או כל עניין הנובע ממנו, תתברר בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובהם בלבד.