מדיניות פרטיות

ארגון המדענים הישראלים בחו"ל ScienceAbroad (להלן: "סיינס אברוד") מכבד את פרטיות הגולשים באתר, לרבות המשתמשים הרשומים באתר. התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הגנת הפרטיות הנהוגה באתר, ובין היתר מבהירים מהו המידע אשר נשמר במאגר המידע של סיינס אברוד; האופן שבו סיינס אברוד אוספת מידע אודות הגולשים ו/או החברים הרשומים באתר; והאופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר לנו על ידי הגולשים ו/או החברים הרשומים באתר, והכל על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות הגולשים ו/או החברים הרשומים באתר.

מובהר כי תנאי מדיניות הפרטיות כמפורט להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון, וכי משמען של כל ההגדרות במדיניות הפרטיות יהא כהגדרתן בתקנון האתר, והכל אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

הוראות מדיניות הפרטיות נתונות לשינוי מעת לעת על ידי האתר. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות מדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה מתאימה באתר.

אם אתם סבורים כי במהלך השימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים בו, נפגעה פרטיותכם בכל דרך, הינכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: info@scienceabroad.org.il

 

  1. פרטים שתמסרו בהרשמה לשירותים הטעונים רישום

על מנת להשתמש בשירותים מסוימים באתר, יהיה עליכם להירשם לאתר וליצור חשבון משתמש/ת. במהלך ההרשמה, תידרשו להזין באתר פרטים אישיים כגון שם, מספר ת.ז. ישראלית, דרכי התקשרות לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטים אודות השכלתכם האקדמית ותחומי המחקר בהם הינכם עוסקים, קובץ קורות חיים ועוד. מובהר כי השדות אותן חובה על הנרשמים למלא יסומנו במפורש והמשתמשים לא יוכלו ליצור חשבון חבר/ה ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה.

בעת ביצוע ההרשמה יש לסמן במפורש במקום המתאים לכך שאינכם מעוניינים להיכלל במנוע חיפוש החברים הרשומים באתר. יובהר כי אישורכם להיכלל במנוע חיפוש החברים הרשומים באתר מהווה הסכמה להצגת שמכם המלא וכן פרטים נוספים שמסרתם אודותיכם, לרבות אפשרות ליצור עמכם קשר דרך האתר, לחברי האתר הרשומים, לרבות הנהלת האתר וכן כל מעסיק פוטנציאלי אשר תינתן לו רשות גישה למנוע החיפוש באתר.

במידה והינכם מעסיקים המעוניינים לפרסם הצעת משרה באתר ואינכם חברים רשומים באתר, יהיה עליכם להירשם לאתר על מנת ליצור חשבון מעסיק/ה. במהלך ההרשמה, יהיה עליכם להזין באתר פרטים שונים כגון שם החברה וכתובת דוא"ל ליצירת קשר. מובהר כי השדות אותן חובה עליכם למלא יסומנו במפורש ולא תוכלו ליצור חשבון מעסיק/ה ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה.

 

  1. מאגר המידע שלנו – איסוף ושימוש במידע

מובהר כי הפרטים שתמסרו בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, לרבות פרטים שימסרו על ידכם לצורך הרשמה לאירועים שונים של קהילת סיינס אברוד, פרטים שיימסרו על ידכם בעת ההרשמה למלגות וכו', יישמרו במאגר המידע של סיינס אברוד. לתשומת ליבכם, אינכם מחויבים על פי חוק למסור פרטים כאמור, אך במידה והינכם מחליטים שלא למוסרם, לא תוכלו להשתמש בשירותים המוצעים באתר. עוד מובהר כי עשוי להצטבר מידע נוסף אודותיכם ואודות העדפותיכם השונות במהלך גלישתכם באתר, וכי מידע זה יישמר גם הוא במאגר המידע של סיינס אברוד.

השימוש במידע המצוי המאגר המידע של סיינס אברוד יהא על-פי דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות זו, והכל למטרות המפורטות להלן:

א. איסוף מידע אשר נדרש לצורך תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. מידע זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר.

ב. איסוף מידע אשר לדעתה של סיינס אברוד הינו רלוונטי ונדרש לצורך הבנת צרכי החברים הרשומים ושיפור השירותים אשר מוצעים להם.

ג. איסוף מידע שמטרתו ליצור עמכם קשר במקרה הצורך ו/או במקרה בו ביקשתם זאת באופן מפורש בעת הרשמתכם לאחד מהשירותים המוצעים באתר, לרבות בעת מתן הסכמתכם להיכלל במנוע חיפוש החברים הרשומים באתר, בעת הרשמה לאירועים ועוד.

ד. איסוף מידע לכל מטרה אחרת, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של השירותים השונים המוצעים מעת לעת באתר.

ה. סיינס אברוד תהא רשאית לשלוח למעסיקים אשר פרסמו מודעה בלוח המשרות באתר דיוור ישיר בדבר פרסום הצעות באתר, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, וזאת בכפוף לכך שהמעסיקים ימסרו את פרטי ההתקשרות שלהם לסיינס אברוד בעת רישומם לאתר. לתשומת ליבכם, הינכם רשאים לבטל בכל עת את מתן הסכמתכם לקבלת דיוור ישיר כאמור, וזאת בכפוף למסירת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: info@scienceabroad.org.il

ו. סיינס אברוד תהא רשאית לשלוח אל הגולשים ו/או לחברים רשומים מעת לעת מידע בדבר פעילותיה ושירותיה, לרבות שירותים המוצעים לחבריה על ידי צדדים שלישיים, וכן עדכונים שונים אודות הפרסומים באתר, וזאת בכפוף לכך שהגולשים ו/או החברים הרשומים ימסרו את פרטי ההתקשרות שלהם לסיינס אברוד במקום המיועד לכך באתר וייתנו את הסכמתם המפורשת לקבלת דיוור ישיר. לתשומת ליבכם, הינכם רשאים לבטל בכל עת את מתן הסכמתכם לקבלת דיוור ישיר כאמור, וזאת בכפוף למסירת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: info@scienceabroad.org.il

 

  1. אי מסירת מידע לצדדים שלישיים

סיינס אברוד מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים, לרבות המידע אשר נאסף אודותיכם מגלישתכם באתר (להלן: "מידע אישי"), אלא במקרים שלהלן:

א. מסירת מידע אישי לכל מנהלי האיזור, קבלני משנה, מתנדבים או עובדי סיינס אברוד ומי מטעמם, אשר הינם בעלי רשות גישה למאגרי המידע של סיינס אברוד, והכל לצורך אימות זהות ומתן שירותים לגולשים ו/או לחברים הרשומים באתר, לרבות פניה אליהם במטרה לספק להם מידע אודות פעילויות שונות הרלוונטיות להם.

ב. מסירת מידע אישי במקרה בו תאשרו לסיינס אברוד להעביר את המידע לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק בעת הרשמה למלגות ובמקרה בו תינתן הסכמתכם להעברת קורות החיים שהזנתם באתר למעסיקים המבקשים לפנות אליכם.

ג. מסירת מידע אישי אשר מטרתו הינה לשמור עמכם קשר במקרה בו ניתנה הסכמתכם לכך, למשל בעת הרשמה לאירועים.

ד. מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים במקרה בו השירותים הניתנים על-ידי סיינס אברוד נעשים בשיתוף פעולה עמם המצריך העברת מידע כאמור.

ה. מסירת מידע אישי במקרה בו סיינס אברוד תהיה מחויבת לכך על פי דין או במקרה בו יינתן צו שיפוטי המורה לסיינס אברוד למסור מידע כאמור.

ו. מסירת מידע אישי באם תתגלע כל מחלוקת, דרישה או הליך משפטי בין סיינס אברוד לגולשים ו/או חברים רשומים.

ז. מסירת מידע אישי במטרה למנוע נזקים אשר עלולים להיגרם לגולשים ו/או חברים רשומים אחרים, לרבות במטרה למנוע ו/או לגלות מעשים בלתי חוקיים.

 

 

  1. מידע שתתנו בפלטפורמות חיצוניות לאתר – שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים המוצעים באתר מוצעים לכם באמצעות מערכות מחשב של צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם סיינס אברוד, למשל ההרשמה לוובינרים ומימוש ההטבות המוצעות לחברי קהילת סיינס אברוד. במהלך ביצוע פעולות בשירותים כאמור תצטרכו למסור פרטים אישיים על מנת לקבל את השירות או שייאסף אודותיכם מידע. השימוש במידע אשר ייאסף אודותיכם, בין אם במישרין או בעקיפין, ייעשה בהתאם לתנאי התקנון והוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים. לפיכך, אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלהם.

 

  1. עוגיות (Cookies)

האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות לצורך איסוף נתונים אודות השימוש שנעשה באתר על ידי הגולשים ו/או החברים הרשומים ואימות פרטיהם, והכל על מנת להפוך את האתר למאובטח, נגיש ומותאם יותר לצרכי המשתמשים. השימוש בקבצי העוגיות ו/או במידע שנאסף בעזרתם ייעשה בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

ביכולתכם לשלוט על ניהול קבצי ה"עוגיות", לרבות מחיקתם, באמצעות הדפדפן בו הינכם משתמשים. אנא היוועצו בהוראות העזרה של הדפדפן על מנת לפעול כאמור. לתשומת ליבכם, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מן השירותים המוצעים באתר.

 

  1. אבטחת מידע

סיינס אברוד נוקטת בפעולות ובנהלים קפדניים על מנת לשמור על רמת אבטחת מידע נאותה באתר ובשאר מערכותיה. מובהר כי אמנם אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולמחשבי סיינס אברוד, אך אין בה חסינות מוחלטת מפני חדירה בלתי-מורשית כאמור.

 

  1. זכות עיון במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות כאמור יש להפנות לכתובת הדוא"ל: info@scienceabroad.org.il

אם סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור, הוא יודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"). על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

כמו כן, היה והמידע המצוי במאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע (להלן: "פניה אישית"), הינכם זכאים, בהתאם לסעיף 17ו' לחוק, לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. דרישה כאמור יש להפנות לכתובת הדוא"ל: info@scienceabroad.org.il. במקרה זה, סיינס אברוד תמחק ממאגר המידע רק את המידע המשמש אותה לצורך הפניה האישית אליכם. מידע אחר אודותיכם, לרבות מידע שנמסר על ידכם לאתר בעת הרישום אליו ו/או עודכן על ידכם לאחר מכן וכן תיעוד אחר שנעשה אודות פעילותכם באתר, ימשיך להישמר במאגר המידע של סיינס אברוד על-פי דין, אך לא ייעשה במידע זה שימוש לצורך ביצוע פניות אישיות אליכם. היה וסיינס אברוד לא תודיע לכם תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה כי המידע שביקשתם למחוק בהתאם לסעיף זה אכן נמחק, תהיו רשאים לפנות לבית משפט השלום בדרך שנקבעה בתקנות, כדי שיורה לסיינס אברוד לפעול כאמור.