תכנית מלגות הטיסה

ScienceAbroad_logo_eng

Science Abroad , ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, מציע למדענים חוקרים ויזמים תכנית מלגות במימון המרכז לקליטה במדע ואגף היזמות של משרד העלייה והקליטה, לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה הינה חד פעמית !

מה נדרש?

 • לקרוא את נוהל המלגות המלא ולוודא עמידה בתנאי המלגה (לנוהל המלגות המלא)
 • למלא את השאלון הדיגיטלי באתר ולצרף צילום ת.ז, קורות חיים, תעודת התואר האקדמי הבכיר ופרטי חשבון בנק ישראלי. את הבקשה יש להגיש חודש לפני הנסיעה לארץ.
 • להדפיס את טופס הבקשה אשר ישלח אליך במייל (קובץ PDF) עם סיום שליחת הבקשה באתר ולקחת אותו לראיונות על מנת להחתים את המראיינים על אישור קיום ראיון העבודה.
 • בתום ביקור הראיונות בארץ, לשלוח לסיינס אברוד grants@scienceabroad.org.il את המסמכים הבאים:
  • טופס הבקשה חתום על ידי המראיינים או תכתובת מייל מול המראיין המאשרת את קיום הריאיון.
  • אסמכתאות לראיונות שהתקיימו בישראל המפרטים ומעידים על הפעולות שבוצעו לקידום קליטה תעסוקתית  (כגון מצגת, תקציר מנהלים, וכדומה).
  • צילום כרטיס הטיסה  + חשבונית הוצאות הטיסה.

הליך האישור

 • טופס בקשה שנשלח ל-ScienceAbroad מועבר לדיון בוועדה שמתכנסת אחת לחודש. הועדה מורכבת מנציגים של ScienceAbroad ושל המרכז לקליטה במדע.
 • טפסים שישלחו עד ה-15 בחודש, יידונו בוועדה באותו חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה-15 בחודש, יועברו לדיון בועדה הבאה.
 • אישור או סירוב ישלח למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 • במידה ואושרה בקשתך, ולאחר סיום הראיונות, יש לשלוח במייל את כל המסמכים המפורטים לעיל
 • לאחר קבלת כל המסמכים הנלווים, ישלח תשלום מ-ScienceAbroad לחשבון בנק ישראלי עד חודש לאחר סיום הראיונות.

לקראת חזרתך לארץ אנא ודא:

 1. מילוי טופס תושב חוזר באתר של משרד העלייה והקליטה: https://return.moia.gov.il/Returning/Forms/demographic.aspx.
 2. פנייה למרכז לקליטה במדע לצורך הכרה כמדען תושב חוזר (לאחר מילוי שאלון תושב חוזר):
  https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist

תכלהלן רשימהאגף לקליטה במדע של משרד העליה והקליטה